Oulun vaalipiirin Vihreiden eduskuntavaaliohjelma 2019

SUOJELLAAN YHTEINEN YMPÄRISTÖMME

Pohjois-Suomessa ihminen ja luonto voivat elää sopusoinnussa rinta rinnan. Tämän edellytyksenä on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Meidän tulee suojella luonnon monimuotoisuutta, pohjoisia vaelluskalakantoja, metsien ja soiden luontotyyppejä ja vesistöjen puhtautta.

Kaivoslakia on muutettava

Kaivosteollisuuden toiminta täytyy saada ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle. Lähtökohtana tulee olla, että uusiutumattomat luonnonvarat kuuluvat yhteiskunnalle. Kuntien päätösvaltaa kaivosasioissa on vahvistettava. Ympäristö ja muut elinkeinot on otettava paremmin huomioon kaivosluvissa.

Riippumaton ja vahva ympäristöhallinto turvattava

Viime vuosien heikennykset ympäristöhallintoon ovat rapauttaneet ympäristövalvontaa. Suunta on käännettävä. Ympäristöhallinnolle on annettava riittävät resurssit ja sille on taattava riippumaton asema arvioida ympäristölupahakemuksia ja valvoa lakien ja lupien noudattamista.

Raideyhteydet kuntoon!

Kaksoisraide Ouluun, neljän tunnin yhteys Helsinkiin ja tunnin junayhteydet Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin sekä Itäratojen matka-aikojen lyhentäminen.

Ilmastonmuutosta on torjuttava

Ilmastonmuutoksen hillitseminen 1,5 asteeseen vaatii kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toimenpiteineen. Samalla on kuitenkin huolehdittava välttämättömien muutosten oikeudenmukaisuudesta. Keinoja on, tarvitaan yhteistä tahtoa päätöksentekoon.

 

RAKENNETAAN MAAILMAN PARAS KOULU

Koulutus, tutkimus, kulttuuri ja liikunta luovat osaamista, hyvinvointia ja elinvoimaa Pohjois-Suomeen. Panostus näihin on aina sijoitus – ei menoerä.

Koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus

Koulutukseen on turvattava riittävät resurssit varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Jokaisella tulee olla mahdollisuus opiskeluun varallisuudesta riippumatta ja oikeus osaamisen täydentämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Perutaan varhaiskasvatukseen tehdyt heikennykset ja palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä pienennetään ryhmäkokoja.

Kulttuuri on sivistyksen ja hyvinvoinnin toimintaympäristö, jossa luovuus, elämykset sekä ilmaisunvapaus ovat jokamiehenoikeuksia. Kulttuuritarjonnan tulee olla kaikkien saavutettavissa.

Panostetaan uutta luovaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Turvataan yliopistojen ja tutkimuslaitosten riippumaton tutkimus ja koulutus nostamalla perusrahoituksen tasoa.

 

LUODAAN TYÖTÄ JA TURVAA

Yhteiskunnan eriarvoistumista vähennetään riittävillä tulonsiirroilla ja selkeän progressiivisella verotuksella. Haluamme uudistaa verotusta ja sosiaaliturvaa perustulomallin mukaisesti, ja tehdä kaiken työn tekemisestä taloudellisesti kannattavaa.

Yhteiskunnan on oltava yhdenvertainen

ja tasa-arvoinen meille kaikille riippumatta sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vakaumuksesta,seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä ja uskonnollisesta taustasta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Arvokas, ihmisarvoinen ja inhimillinen kohtelu ja hoiva vanhuksille, vammaisille ja muusta syystä heikommassa asemassa oleville on turvattava. Vammaisten oikeutta tasa-arvoiseen elämään täytyy edistää. Turvallinen yhteiskunta rakennetaan hyvinvoivien yksilöiden varaan. Sen vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelut tulee taata kaikissa tilanteissa.

Ihmisten hyvinvointiin on varattava yhteiskunnassamme riittävät resurssit. Pidetään huolta lapsista, nuorista ja vanhuksista.

Pohjois-Suomi tarvitsee työtä ja työ tekijöitä

Uusiutuvan energian innovaatiot, energia- ja materiaalitehokkuus sekä puhtaat teknologiat ovat maailman merkittävimpiä kasvualoja.Tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja biomassoja tulee hyödyntää aiempaa paremmin ja kestävästi.

Tarvitaan koko maan kattava biokaasulaitosten ja kaasunjakeluasemien verkosto, joka parantaa ravinnekiertoa, vähentää liikenteen päästöjä ja laajentaa elinkeinotoimintaa maaseudulla.

Pohjoista elinvoimaa

lisätään luomalla vihreän talouden työpaikkoja ja panostamalla yrittäjyyteen.