Säännöt

Oulun vaalipiirin Vihreät ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun vaalipiirin Vihreät. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun vaalipiiri. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton sääntöjen mukaisena piirijärjestönä toimialueellaan. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Piirijärjestön tarkoituksena on
● edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta;
● toimia puolueen paikallisyhdistysten yhteistyöelimenä Oulun vaalipiirissä;
● tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Oulun vaalipiirin alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö
● asettaa eduskuntavaaleissa ehdokkaat puolueen listalle toimialueellaan,
● vastaa puolueen eduskuntavaalikampanjasta toimialueellaan,
● nimeää puolueen ehdokkaat vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin,
● tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja koordinoi niiden yhteistyötä,
● vastaa tiedonkulusta jäsenyhdistystensä ja puolueen välillä sekä piirijärjestön sisällä,
● tekee aloitteita ja kannanottoja,
● harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
● järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä
● järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
● päättää luottamushenkilömaksun perimisestä vaalipiirikohtaisiin, maakunnallisiin tai vastaaviin luottamustehtäviin valituilta;
● ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
● omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
● järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
● harjoittaa muuta tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellista varainhankintaa.

3 § Jäsenet

Piirijärjestön jäseneksi voi liittyä Oulun vaalipiirin alueella toimiva rekisteröity yhdistys,
● jonka jäsenet ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa,
● joka haluaa osallistua puolueen ja piirijärjestön toimintaan,
● joka hyväksyy puolueen ja piirijärjestön tarkoituksen ja säännöt ja
● joka on hyväksytty puolueen jäseneksi.

Piirijärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.
Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta piirijärjestön kokous.

4 § Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta piirijärjestön
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Piirijärjestön kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsenyhdistys
● on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on piirijärjestöön liittymällä sitoutunut
tai
● on menettelyllään piirijärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut piirijärjestöä tai puoluetta tai
● ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyhdistys, joka on erotettu tai eroaa puolueesta, on erotettava myös piirijärjestöstä.

5 § Jäsenmaksu

Piirijärjestö voi periä jäsenyhdistyksiltään vuotuista jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää piirijärjestön syyskokous.

6 § Piirihallitus

Piirijärjestön asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu piirijärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2-7 jäsentä, ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen koosta päättää piirijärjestön syyskokous. Piirihallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt.

Piirihallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Piirihallitus päättää talousarvion puitteissa myös piirijärjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työehdoistaan.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi pitää kokouksensa puhelinneuvotteluna tai tietoverkon välityksellä, kun hallituksen jäsenet ovat siitä yksimielisesti päättäneet. Tietoverkkotuloste toimii päätöksen dokumenttina.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Piirijärjestön nimen kirjoittaminen

Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Piirijärjestön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen piirijärjestön kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee luovuttaa
tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta piirihallitukselle.

9 § Piirijärjestön kokoukset

Piirijärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Piirijärjestön kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa piirihallituksen määräämänä päivänä.

Piirijärjestön ylimääräinen kokous pidetään, kun piirijärjestön kokous niin päättää tai kun piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) piirijärjestön jäsenyhdistystä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 § Piirijärjestön kokousten koollekutsuminen

Piirijärjestön kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 § Jäsenyhdistysten äänivalta piirijärjestön kokouksessa

Jäsenyhdistyksen äänivalta piirijärjestön kokouksessa määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:
● yhdistyksellä, jolla on 1 – 10 jäsentä, on yksi ääni
● yhdistyksellä, jolla on 11 – 20 jäsentä, on 2 ääntä
● yhdistyksellä, jolla on 21 – 30 jäsentä, on 3 ääntä
● tästä eteenpäin yhdistysjäsen saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 25 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Yksi äänivaltainen edustaja voi käyttää kokouksessa vain yhtä ääntä.

12 § Päätöksenteko piirijärjestön kokouksessa

Piirijärjestön kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Piirihallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä
vain yksi paikka.

Hallituksen muut jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla ehdokasparien välillä; ehdokaspari koostuu aina ehdokkaasta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja ehdokkaasta hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos vaalissa on täytettävänä useita paikkoja.
Jos vaalissa ei valita henkilökohtaisia varajäseniä, suoritetaan vaali ehdokasparien sijasta yksittäisten ehdokkaiden välillä.

Suhteellinen vaali toteutetaan seuraavasti:
1. Äänestäjä merkitsee vaalilippuunsa enintään niin monta ehdokasta tai ehdokasparia kuin on täytettäviä paikkoja;
2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas tai ehdokaspari saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden tai ehdokasparien saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

13 § Piirijärjestön kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös piirijärjestön kokouksessa:
● ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleihin siltä osin kuin ehdokasasettelua ei päätetä puolueen sääntöjen mukaisessa jäsenäänestyksessä;
● piirijärjestön äänivaltaisten edustajien valitseminen puolueen puoluekokoukseen;
● ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet,
puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

Piirijärjestön kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa piirihallitukselle.

14 § Varsinaiset kokoukset

Piirijärjestön kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirijärjestön syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
2. päättää joka toinen vuosi hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalle toimikaudelle
3. valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet
4. valita tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatilintarkastaja
5. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirijärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja piirijärjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta on tehtävä piirijärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai piirijärjestön purkamisesta. Piirijärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat puolueen käytettäväksi piirijärjestön tarkoituksen edistämiseen.

16 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

(rekisteröity 30.4.2013)