Vihreä aluevaltuustoryhmä kiittää pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyvästä valmistelusta.

 • Peräänkuulutamme kaikessa toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa ja toteutuksessa henkilöstön aitoa kuulemista ja osallistamista.
 • Ensihoidon ja pelastuksen järjestämisen suhteen aiheutuu runsaasti haasteita alueemme etäisyyksien ja väestötiheyksien suhteen. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyvä olla, että kuljetusvälineeksi valikoituu asiakaslähtöisesti oikean tyyppinen palvelu tai kuljetusmuoto.
 • Pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle työtehtävien määrää ja työmäärää kokonaisuutena on hyvä pyrkiä sopeuttamaan ja kohtuullistamaan käytettävissä olevan resurssin mukaiseksi.
  • Kaikessa on huomioitava kuitenkin turvallisuus ja hyvinvointialueen strategia.
  • Ymmärrämme, että hälytysmäärät ovat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla. Haastena on tehtävien päällekkäisyyden riskin kasvaminen.
 • Myös pelastustoimen on hyvä tarkastella kriisityön kehittämistä.
 • Sopimushenkilöstön rekrytointia ja yhteistyökäytänteitä on hyvä kehittää.
 • Turvallisuusviestintään on tärkeää kiinnittää erityishuomiota, ettei viestintä jää sote-viestinnän jalkoihin, vaan molemmat tukevat toisiaan.
  • Saavutettavuuteen ja erilaisiin erityisryhmiin on tärkeää kiinnittää huomiota (mm. maahanmuuttajat, digipalveluita käyttämättömät, muut kieliryhmät). Kaikille alueen asukkaille saavutettava turvallisuusviestintä varmistaa yhteisen turvallisuuden.
  • Lasten ja nuorten suosiossa olevat viestintäkanavat ovat erityisen hyviä tietoisuuden levittämisen väyliä esimerkiksi sopimuspalokuntatoiminnan osalta ja turvallisuusviestinnän näkökulmasta.
  • Erityisesti tietyillä alueilla niin pelastuksellinen kuin myös ensihoidollinen ensivaste nojaa vapaaehtoisiin sopimuspalokuntiin, joiden asema hyvinvointialueilla on turvattava.
 • Ensihoitopalvelussa tehtävissä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ensisijaiseksi voi asettaa kriisivalmiutta ja energiaomavaraisuutta parantavat toimet. mm. passiivisia lämmitys- ja viilennyskeinoja, omassa kiinteistössä tuotettua aurinko- ja tuulivoimaa sekä maalämpöä hyödyntävät asemat kestävät paremmin sähköverkossa tapahtuvia katkoksia.
 • Kiitämme Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen sitoutumisesta. Työturvallisuus ja työssä viihtyminen takaavat, että alueella riittää osaavia pelastajia myös tulevaisuudessa.
 • Olemme ryhmänä tietoisia siitä, että ensihoidon tehtävien määrä kasvaa jatkuvasti. Mikäli ensihoito ei pysty reagoimaan, ensivasteryhmä reagoi ensihoidon puolesta. Yhteistyön saumattomuus on etu ja integraation kehittämiseen on hyvä varata riittävästi resurssia ja aikaa.
  • Ensihoidollisia vasteaikoja voitaisiin nopeuttaa kouluttamalla mm. kotisairaalan yksiköt toimimaan myös ensivasteena.
 • Ensihoidossa on jo pidempään siirrytty perinteisestä kuljetuksesta paikan päällä hoitamiseen, joka on sekä potilaslähtöistä että ensihoidon rajallisia resursseja säästävää. Paikan päällä hoitamista tukevat uudet yhden hengen yksiköt ja palvelutarpeen arviointi etäyhteydellä.
 • Eläinpelastustoiminnan kehittäminen on tärkeää.
 • Ambulansseilla, paaritakseilla ja takseilla tapahtuvaa potilaankuljetusta pitää arvioida ja kehittää.
 • Tutkimus- kehittäminen, innovaatio ja osaaminen on syytä pitää näkyvästi mukana pelastustoimen suunnittelussa ja kehittämisessä ja johtaa tätä sektoria näkyvästi. Yhteistyön alan oppilaitosten kanssa on syytä olla aktiivista ja tutkimustietoa tuottavaa, tämän lisäksi voitaisiin tutkia mahdollisuutta yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen ja yliopiston kanssa.
 • Taataan nuoriso- ja aikuistoiminnan houkuttelevuus ja jatkuvuus.
 • Ilmaisemme huolemme siitä, että suunnitellut minimivahvuudet osavahvuisilla paloasemilla eivät täytä pelastussukellustilanteessa pelastussukellusohjeen mukaisen toiminnan edellytyksiä. Minimivahvuuksia on syytä tarkastella uudestaan pelastajien työturvallisuus ja pitkät etäisyydet huomioiden.
 • Ilmaisemme huolemme myös siitä, ovatko minimivahvuudet Oulun alueen vakituisesti miehitetyillä asemilla riittävät. Sitä oltaisiin nyt suunnitelman mukaan laskemassa. Tätäkin on syytä tarkastella uudestaan pelastajien työturvallisuus huomioiden.
 • Kaikkinensa henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen on kiinnitettävä tulevaisuudessa yhä tarkempaa huomiota.
 • Kysymme, millä tavalla huolehditaan siitä, että myös muut kuin lakisääteiset pelastustoimen tehtävät hoidetaan turvallisesti ja tehokkaasti? Tämä vaatii nimittäin sitä, että pelastuslaitokset kykenevät ylläpitämään riittävää valmiutta.
  • Tähän liittyy myös esimerkiksi pelastustoimen harjoitustoiminta. Miten harjoitustoiminta tukee tulevaisuudessa henkilöstöä työssään?
 • Pelastustoimen palvelutasopäätöksen on tarkoitus olla voimassa vain vuoden 2023 ajan. Peräänkuulutamme vaikutusten arviointia tietoon perustuen, kuten kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa. Arvioinnin on oltava joustavaa, avointa, osallistavaa ja toimintaa kehittävää.

Oulussa 21.10.2022

Vihreän aluevaltuustoryhmän puolesta

Susa Vikeväkorva
Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
susa.vikevakorva@ouka.fi
0400 594 616