Vaikka synnymme tasa-arvoisina, niin kaikki eivät saa samoja lähtökohtia elämään. Osa vauvoista aloittaa elämänsä huumeriippuvaisina, johtuen tavallisimmin äidin raskaudenaikaisesta buprenorfiinin käytöstä. Vieroitusoireita hoidetaan antamalla morfiinia. Annosta voidaan laskea enintään 10%:lla alkuperäisestä annoksesta päivässä, ja tavallisesti vieroitus kestää viikkoja. Vastasyntyneiden vieroitushoito on tarjonnut minulle neonatologina mahdollisuuden tutustua opiaattiriippuvaisiin vanhempiin. En ole nähnyt rikollisia, vaan riippuvuuden uhreja.

Huumeriippuvuudesta kärsii kymmeniä tuhansia suomalaisia

Huumeongelmat koskettavat isoa osaa suomalaisista. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 huumausaineisiin kuoli 215 miestä ja 72 naista https://www.stat.fi/julkaisu/cl8slomfgpjyk0bw7wivrbxpa. Eniten huumekuolemia oli 20–34-vuotiailla miehillä ja 25–39-vuotiailla naisilla. Huumekuolemien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Kehityssuunnan on muututtava. Tämä vaatii konkreettisia toimia Suomen päihdepolitiikassa. Huumeongelmien hoitamisesta on laadittu hiljattain Käypä hoito -suositus, mikä antaa vankan tutkimukseen perustuvan pohjan kehittää päihdepolitiikkaa ja -hoitoa.

Huumeongelmien Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositukset ovat alan parhaiden kotimaisten asiantuntijoiden laatimia riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia, joita on laadittu useimmista merkittävistä terveysongelmista. Huumeongelmiin liittyvä suositus on tuore, julkaistu syyskuussa 2022(https://www.kaypahoito.fi/hoi50041).Huumeongelmien asiantuntijoiden mukaan Huumeongelman hoidossa ja huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä tarvitaan ennakkoluulotonta, neutraalia ja tuomitsematonta otetta. Allekirjoitan varauksetta tämän periaatteen.

Huumeongelmien hoitamiseen tulisi suhtautua ennemmin lääketieteellisenä kuin poliittisena asiana. Kiireettömän hoitoon pääsyn kriteerien (hoitotakuu) tulee koskea opioidista riippuvaisten korvaushoitoa ja sekä laitoksessa tapahtuvaa päihdekuntoutusta. Asiantuntija-arvion perusteella huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hoidotta jättäminen. Käytön rangaistavuus nostaa turhaan kynnystä hoitoon hakeutumiseen. Tuoreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksen perusteella vain kahdeksan prosenttia buprenorfiinia ennen kuolemaansa päihteenä käyttäneistä oli ollut korvaushoidossa https://thl.fi/fi/-/tutkimus-opioideihin-kuolleista-vain-harva-oli-korvaushoidossa-erityisesti-nuorten-huumeidenkayttajien-hoitoon-paasya-tulisi-helpottaa. Huumekuolemien ehkäisemisessä on siis valtavasti tehtävää.

Valvotuissa käyttöhuoneissa voidaan edistää huumeriippuvaisten terveyttä

Valvottu käyttöhuone (Medically Supervised Injecting Facility) ei ole pelkkä turvallinen pistopaikka. Siellä jaetaan myös puhtaita käyttövälineitä ja tarjotaan terveysneuvontaa. Tarkoituksena on vähentää käyttöön liittyviä infektioita paremman hygienian ja hepatiittirokotteiden avulla, sekä estää opiaattien, etenkin heroiinin aiheuttamia yliannoskuolemia. Kokemukset maista, joissa valvottuja pistopaikkoja on käytössä (Australia, Espanja, Hollanti, Kanada, Saksa ja Sveitsi) ovat olleet rohkaisevia. Toiminnan on jopa arvioitu tuovan säästöjä yhteiskunnalle. Kannatan vahvasti käyttöhuoneiden perustamista myös Suomeen.

Riippuvuus on sairaus, ei rikos

Jokainen huumekuolema on turha ja kurja. Riippuvuus on sairaus paremmin kuin rikos. Tutkimusten perusteella käytön rangaistavuus ei ole yksilön tai yhteiskunnan kannalta hyödyllistä. Käyttöhuone tarjoaisi inhimillisen lähestymistavan riippuvuuden kanssa ongelmissa olevaan ja voisi tarjota myös matalan kynnyksen mahdollisuuden korvaushoitoon hakeutumiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä on todennut, että yksi tärkeimmistä keinoista huumekuolemien vähentämiseksi olisi sujuvoittaa korvaushoitoon pääsyä.

Meidän on aika alkaa ­kohdata huumeongelmainen ihmisenä eikä rikollisena ja parantaa hoitoa tutkimustiedon perusteella.

 

Mika Rämet
Eduskuntavaaliehdokas

Kirjoitus on julkaistu alun perin 24.2.2023 ehdokkaan blogialustalla.