Hyvinvointia tarkastellaan monesti sukupuolen ja sen vaikutuksen näkökulmasta. Aluksi voi kysyä onko se tarpeellista? Toisaalta eri sukupuolet kohtaavat erityyppisiä haasteita, jotka pitäisi nähdä ja ymmärtää. Tällöin on mahdollisuus vastata paremmin esimerkiksi miesten erityiskysymyksiin.

Suurin osa miehistä voi hyvin, mutta miehillä kuitenkin painottuvat merkittävässä määrin psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat. Miehillä on naisia useammin päihdeongelmia, miehet tupakoivat enemmän, miehet tekevät suurimman osan rikoksista ja ovat myös väkivaltarikosten uhreina useammin. Iso osa itsemurhan tehneistä on miehiä. Pojat syrjäytyvät moninkertaisesti tyttöihin verrattuna ja koulupudokkuus painottuu myös poikiin.

Poikien ja miesten kohtaamien haasteiden myötä tasa-arvokeskusteluun on otettava mukaan myös miesten tasa-arvo. Miesten ja poikien tasa-arvon ja hyvinvoinnin ongelmat eivät ole pelkästään perinteisissä sukupuoliroolirooleissa, vaan kyse on laajemmasta ongelmasta. Pulma ei ole siinä, minkälaisia pojat ovat vaan siinä, miten nyky-yhteiskunta huomioi pojat yksilöinä. On rakennettava maailmaa, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Ensisijaisesti on turvattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet elää omannäköistä elämää.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät ole pysyneet tasa-arvon muutoksessa mukana. Mies ei ole tasa-arvoinen perheen vanhempana. Ei ole itsestään selvää, että miehet huomioidaan neuvolassa ja että siellä käsiteltäisiin lapsen syntymää miehen elämään vaikuttavana asiana. Lapsen syntymä on iso asia myös miehelle ja asettaa miehen uuden ison roolin äärelle, joka konkretisoituu vasta siinä hetkessä, kun lapsi syntyy. Näillä asioilla on vaikutusta miesten hyvinvointiin. Palveluihin ohjaamisessa asiantuntijalla pitäisi olla riittävä osaaminen sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseksi.

Poikien ja miesten tasa-arvolla ja hyvinvoinnilla on vaikutus koko yhteiskuntaan. Mies on vaikeassa asemassa perheen erotilanteissa. Miesten voi olla vaikeampi hakea apua, ja he ovat jopa vastentahtoisia ottamaan apua vastaan. Keskeistä on, kuinka helppoa tai hankalaa avun hakeminen on. Myös yhteiskunnan asenteiden on muututtava. Miesten kohtaamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tasa-arvopoliittiseen keskusteluun on tasapuolisesti otettava mukaan kaikki sukupuolet.

Aki Heiskanen
Eduskuntavaaliehdokas, Hailuoto

Iiris Suomela
Kansanedustaja, Tampere

Kirjoitus on julkaistu alun perin 28.3.2023 ehdokkaan blogialustalla.