Yleisesti lausuntoluonnoksesta ja tarpeenmukaisuuden merkityksellisyydestä

Vihreä aluevaltuustoryhmä kiittää lausuntomahdollisuudesta. Kiitämme sosiaali- ja terveyspalveluiden tuomisesta määrätietoisesti samoihin tiloihin, mikä tukee asukkaiden palveluiden kokonaisuuden sujuvuutta. Pohteen sote-keskusten verkon ja palveluvalikoiman on uudistuttava rohkeasti tarpeen mukaiseksi, jotta sote-uudistuksen tavoitteisiin voidaan päästä. Toivomme, että esitetty sote-keskusten verkko on suunniteltu henkilöstön saatavuus ja riittävyys huomioiden sekä riittävän rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Aluehallitus ei voi hyväksyä esitystä, johon henkilöstö ei riitä. On tunnistettava, että seinät eivät paranna. Niistä tiloista, jotka eivät ole terveellisiä ja turvallisia, on luovuttava nopeasti.

Kiitämme digitaalisesta sote-keskuksesta, etäkonsultaatiomahdollisuuksista ja kannustamme erilaisten kotiin ja arkiympäristöihin tuotavien palveluiden suosimiseen. Mahdollisuus esimerkiksi osa-aikaisiin ja tarpeen mukaisiin palveluihin sote-keskuksittain on tärkeä. Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat tulevaisuutta. Kotiin vietävien palveluiden kustannusten on pysyttävä kohtuullisina, jotta ne ovat asukkaille aidosti saavutettavia ja palvelurakenteen muutos etenee vaikuttavasti ja inhimillisesti. Hoidontarpeen arviointia on edelleen kehitettävä osana sujuvaa hoitoketjua.

Sote-keskusten määrän ja määrittelyn osalta vihreä ryhmä korostaa Oulun keskustaan suunnitellun sote-keskuksen tarpeenmukaisuutta, jotta alueen suuri väestö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut oikea-aikaisesti. Toivotamme tervetulleeksi sote-keskusten palveluvalikoiman kuntarajat ylittävän ennakkoluulottoman tarveperusteisen tarkastelun. Ihmisten tarpeiden ja palveluiden tulisi aidosti vastata toisiaan. Jonotusaikojen osalta on tavoiteltava yhdenvertaista tilannetta, jossa palvelut ovat hyvin saatavilla asuinpaikasta huolimatta.

Oulunkaaren alue ei ole alueen asukkaiden asiointisuuntien mukainen. Alueen tarpeiden tarkastelussa tämä asia on keskeistä huomioida. Himangalla on uudet tilat ja laajempi väestöpohja kuin pienissä kunnissa, joissa sote-keskus nyt on suunniteltu säilytettäväksi. Tulisiko Himangan kohdalla tarkastella palveluvalikoimaa ja aukioloaikoja, ei kuitenkaan lakkauttaa koko pistettä? Vastaako Ritaharjun palveluvalikoima tarvetta tulevaisuudessa?

Sote-keskusten verkoston uudistuessa on tehtävä määrätietoisesti yhteistyötä kuntien kanssa, jotta palvelut ovat saavutettavia myös julkisen liikenteen kautta. Yhteistyötä on tehtävä esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutason suunnittelun yhteydessä saumattomasti.

Koosteet alueellisista palvelutarpeista ja toimintaympäristöistä sisältää paljon olennaista tietoa päätöksenteon pohjaksi ja kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Mielestämme niiden data saisi olla kuitenkin helpommin luettavissa niin, että nopealla silmäyksellä saisi selkeän kokonaiskuvan. Karttakuva, jossa näkyisi selkeästi väestömäärä ja sairastavuusindeksit, voisi olla yksi tapa.

Jatkoa ajatellen

Jatkossa Pohteen suunnitelmissa ja valmistelussa on tehtävä erilaiset vaikutusten arvioinnit kattavasti, myös lapsivaikutusten arviointi, joka perustuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Tulevaisuudessa ihmisten osallistaminen kyselyiden kautta on hyvä toteuttaa vähintään myös englanniksi.

Kannustamme pohtimaan, olisiko perhekeskusten roolia tarpeen tuoda selkeämmin esille osana sote-keskusten kokonaisuutta. Lisäksi toivomme, että psykologipalveluita olisi tarkoituksenmukaisella tavalla saatavilla myös varhaiskasvatuksessa koulujen ja oppilaitosten lisäksi, jotta riittävä varhainen tuki olisi mahdollinen. Ymmärrämme taloudelliset haasteet Pohteella, mutta aidosti ennaltaehkäiseviin palveluihin on kyettävä satsaamaan ja tämä on yksi esimerkki niistä.

Olisiko syytä ajan edetessä tehdä tarkempaa arviointia siitä, miten ja missä henkilöstö haluaisi työskennellä? Voisimmeko henkilöstöä kuullen hyödyntää etäpalvelua enemmän ja tarjota muutenkin erilaisia työnteon mahdollisuuksia joustavasti? On tärkeää, että Pohde kehittyy hyvänä työnantajana, joka kuuntelee henkilöstöä herkästi. Onko tämä luonnos paras mahdollinen henkilöstö, talous, tarpeenmukaisuus ja vaikuttavuus huomioiden? Aluehallitukselle esitettävän luonnoksen on sitä oltava.

Oulussa 17.5.2023
Vihreän aluevaltuustoryhmän puolesta
Susa Vikeväkorva
Vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja