Perustuslain 12.2 §:n sekä julkisuuslain 1§:n mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia ellei niiden
julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lain perusteella erikseen rajoitettu. Julkisuuslain 20
pykälässä säädetään, että viranomaisen on aktiivisesti edistettävä toimintansa avoimuutta ja
varmistettava, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat ovat saatavilla esimerkiksi
yleisissä tietoverkoissa. Julkisuuslain 4§:ssä erikseen todetaan, että nämä lain määräykset koskevat
myös hyvinvointialueiden viranomaisia ja kaikkia toimielimiä.

Pohteen tulee siis toimia toimintansa ja päätöksentekonsa avoimuutta edistävällä tavalla. Tällä hetkellä aluevaltuuston jäsenten, kansalaisten ja median edustajien on kuitenkin haastavaa seurata keskeistä osaa Pohteen päätöksentekoa. Esimerkiksi aluehallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen osalta käytössä on niukka kirjaustapa. Aluehallituksen esityslistoilla ei ole näkyvillä infojen ja hyvinvointialuejohtajan katsausten osalta tietoa käsiteltävistä asioista eikä niiden esittelijöistä. Esittelymateriaaleja sekä muita liitteitä on jäänyt julkaisematta esityslistojen sekä pöytäkirjojen yhteydessä ja materiaaleja on toimitettu myöhässä.

Läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko lisää luottamusta hyvinvointialueen toimintaan ja mahdollistaa
välttämättömän tiedonsaannin sekä keskustelun ennen päätöksentekoa. Pohteen on tärkeää huomioida
kansalaisten ja luottamushenkilöiden mahdollisimman laaja tiedonsaantioikeus päätöksenteon
valmistelussa ja aktiivisesti edistää toimintansa avoimuutta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että julkisille esityslistoille lisätään jatkossa hyvissä ajoin vähintään otsikkotasolla kyseisessä pykälässä käsiteltävät asiat, esittelevät virkamiehet
yhteystietoineen sekä asioihin liittyvät mahdolliset liitteet, ellei salaamiseen ole erikseen kirjattua
selkeää ja laillista perustetta. Otsikon lisäksi yleiskuvauksen lisääminen esityslistalle käsiteltävästä asiasta on vahvasti suositeltavaa.

16.10.2023 Pohteen aluevaltuuston kokouksessa

Yhteisaloite seuraavien aluevaltuustoryhmien kanssa: Kokoomus, SDP, Vihreät, Kristillisdemokraatit, VKK ja valtuustoryhmä Koskela.